معرفي

دفتر جذب حمايت هاي مالي بين المللي (International Grants Office)

با توجه به تغيير ساختار مديريت روابط بين الملل دانشگاه و وظايفي كه بر اساس طرح تحول بين الملل دانشگاه به عهده اين مديريت گذاشته شده، به منظور استفاده از فرصتهاي پژوهشي و آموزشي در فضاي بين الملل  براي جامعه دانشگاهي، دفتري با نام جذب گرنتهاي بين المللي (International Grants Office) زير نظر اين مديريت شروع به فعاليت نموده است. به همين منظور مسئوليت اين دفتر به جناب آقاي دكتر وحيد سالاري تفويض شده است. بر اين اساس مقرر گرديده كه اين دفتر به جذب حمايت هاي مالي در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و فرهنگ سازي از بنيادها و نهادهاي حمايتي بين المللي اقدام نمايد.

 

دكتر وحيد سالاري

استاديار دانشكده فيزيك

مسئول دفتر جذب حمايت هاي مالي بين المللي

شماره تماس: 6-33912505-031

آدرس پست الكترونيكي: isco@cc.iut.ac.ir

ساعات كار: يكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر

 

تحت نظارت وف ایرانی